MENU
Aula_close Layer 1

Team V

Team V (specialskole for fysisk og psykisk udviklingshæmmede elever)

Adresse: Grydemosevej 2 – Telefon: 49 28 28 60
Daglig pædagogisk leder: Kirsten Barnkob

 

Team V er Helsingørs kommunes specialskole, beliggende på Grydemoseskolen i Espergærde for elever med vidtgående generelle- og specifikke indlæringsvanskeligheder. Eleverne er moderat til svært udviklingshæmmede med vidtgående såvel fysiske som psykiske handicaps samt udviklingshæmmede elever med autismespektrum forstyrrelser.

Team V er et helhedstilbud, hvor skole, SFO og klub er integreret gennem et meget tæt samarbejde mellem skolens medarbejdere (lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere og terapeuter).

Eleverne går typisk i skole fra 0. – 10. klasse i Team V. De har ikke et kognitivt niveau til at blive inkluderet i en almen folkeskoleklasse. Eleverne kan lære, træne og udvikle sig, men ikke til et niveau som er tæt på et alderssvarende niveau.

 

Eleverne er fordelt i 10 grupper:

 • 6 grupper for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (A-grupper) – elever med generel kognitiv funktionsnedsættelse og forskellige diagnoser

 • 1 gruppe for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (S-gruppe) – elever med lettere kognitiv funktionsnedsættelse

 • 1 gruppe for elever med multiple handicaps (F-gruppe) – elever med svær kognitiv- og fysisk funktionsnedsættelse

 • 2 grupper for elever med diagnoser indenfor autismespektrumforstyrrelser (ASF-grupper) – elever med generel kognitiv funktionsnedsættelse

 

Vi består af et specialuddannet fagligt team af lærere, pædagoger, fysioterapeuter, talepædagoger, en ergoterapeut og en psykolog.

 

 1. Vision, værdisæt og mål:

Vision

I Team V er det vores vision, at tilbyde eleverne udviklingsmuligheder og læring, så de bliver så dygtige, selvstændige og selvhjulpne som de kan på alle områder. Visionen omhandler både arbejdet med eleverne her og nu men også i perspektiv til deres fremtid efter Team V.

 

Mål

Det er vores mål for arbejdet med eleverne at:

Kommunikation, sanseintegration samt fag og fagområder i henhold til folkeskoleloven indgår i elevernes hverdag i det omfang, det er relevant og giver mening for den enkelte elevs udvikling

Elevens nærmeste udviklingszone er vores udgangspunkt for læring

Eleverne i dagligdagen mødes med konflikt nedtrappende strategier med udgangspunkt i low arousal-tankegangen, så eleverne trives og udvikler sig

Arbejde ud fra et helhedssyn på eleven, der tilgodeser den enkelte elevs læring bedst muligt.

Arbejde på at styrke elevens alsidige udvikling både personligt, socialt og fagligt

Styrke og udvikle fællesskabet for eleverne i Team V, så eleverne lærer at indgå som ansvarlige og omsorgsfulde mennesker i fællesskabet

Motorik og bevægelse altid er i fokus som middel til læring og styrkelse af elevernes fysiske robusthed og velvære

 

Værdisæt

Vi tillægger det værdi, at møde både elever og forældre med respekt, anerkendelse, ordentlighed og tolerance.

Dialogen med eleverne og forældrene og gennemsigtigheden i vores samarbejde er med til at sikre, at eleverne trives og udvikler sig bedst muligt.

Yderligere er det en værdi i Team V, at alle medarbejderne holder sig løbende fagligt opdaterede og indgår konstruktivt i samarbejdet omkring eleverne.  

 

 1. Pædagogisk grundlag:

Vores pædagogiske grundlag bygger på:

 • Den enkelte elevs udvikling, læring og trivsel, hvor tilbuddets samlede aktiviteter skaber værdi for eleven resten af livet

 • Fællesskabets muligheder for at skabe stærke relationer, læring og livsglæde for eleverne som grobund for meningsfuld samhørighed, respekt og anerkendelse

 

Vores pædagogiske udgangspunkt er anerkendelse og respekt for den enkelte elev.

Vi tager afsæt i det, som fungerer for eleven og arbejder ud fra konflikt nedtrappende strategier med low arousal, hvor krav og forventninger hele tiden afstemmes med den enkelte elevs formåen. Det er afgørende for elevernes læringsmuligheder og trivsel. Vi stiller krav og har forventninger i forhold til det eleven kan og involverer den enkelte elev i det, som eleven skal lære. Vi taler med eleverne, så deres læring bliver aktiv i deres hverdag. Det er medarbejderne ansvar at undersøge, hvad der ligger bag uhensigtsmæssig og problemskabende adfærd og skabe en relationel ramme, hvor eleverne kan lære og udvikle sig.

Vores pædagogiske tilgang betyder, at vi har forholdsvis få konflikter med eleverne. Vi er opmærksomme på, hvordan vi undgår, at eleverne havner i konflikter. Ligesom vi er opmærksomme på, at tage hånd om både elever og medarbejdere, som har været involveret i uhensigtsmæssige episoder

Vi arbejder på at styrke elevernes alsidige udvikling.

At udvikle eleverne til livsduelige, selvstændige og selvhjulpne mennesker gennem omverdensforståelse og dagligdags læring er helt centralt for arbejdet i Team V.  Vi arbejder med elevernes bevidstgørelse af egne ressourcer og forskelligheder i grupperne. Vi gør det gennem struktur, afveksling, individuel træning, opdeling i mindre grupper, indlagte pauser, ro, humor og leg. Vi arbejder med voksenstyret leg og fri leg. Legen skal skabe relationer, livsglæde og være katalysator for læring.

Kommunikation med vores elever bygger på flere platforme, så alle elever har mulighed for at forstå og deltage i dagligdagens aktiviteter og læring. Tegn til tale, billedsymboler, konkreter, tydeligt kropssprog, taleprogrammer, øjenudpegning og talepædagogisk indsats er eksempler på måder, vi arbejder med elevernes forståelse.

Vores pædagogiske tilgang skaber grobund for eleverne positive udvikling.

 

 1. Læring

 

I Team V arbejder vi med en bred tilgang til læring, der tager udgangspunkt i den enkelte elev og de erfaringer med succesrige metoder, som vi har oparbejdet gennem mange år. Derfor arbejder vi gennem aktiviteter, der skaber udvikling og livsmod i forhold til børnenes faglige, sociale og personlige læring. Hver enkelt elevs særlige potentialer og udfordringer er i centrum og er med til at definerer rammerne for fællesskabet.

Vi er optagede af at skabe de bedste læringsmiljøer, hvor vi tilstræber, at alle elever er trygge og trives. Gennem forskellig indretning kan vi gennem dagen tilgodese den enkelte elevs behov bedst muligt.

 

Bevidsthed om egne ressourcer og handlekompetencer er sammen med faglig læring og tolerance for andre mennesker i centrum for vores bestræbelser på, at eleverne får mulighed for at udvikle selvtillid og føle selvværd.

 

 1. Faglig undervisning

 

I den fagfaglige undervisning tager vi udgangspunkt i fag og fagområder i henhold til folkeskoleloven. Eleverne deles ofte i små hold eller undervises individuelt, så undervisningen bedst muligt kan tilrettelægges i det omfang, det er relevant og giver mening for den enkelte elev.

Vi sætter mål for undervisningen og aktiviteterne dels i årsplanen og dels i den enkelte elevs elevplan.

I årsplanen beskriver vi og målsætter årets forskellige aktiviteter og emner. Indholdet i årsplanen skal tydeliggøre gruppens overordnede pædagogiske og læringsmæssige mål. Årsplanen for de enkelte grupper uddeles hvert år på det første forældremøde sammen med gruppens skema.

I elevplanen beskrives de individuelle mål for skoleåret både i forhold til personlig-, social- og motorisk udvikling såvel som for dansk og matematik, hvor vi tager udgangspunkt i særlige mål for elever på specialskoler.

For at motivere eleverne tager indhold og aktiviteter i både årsplanen og den individuelle plan delvist udgangspunkt i elevernes interesser.

Evaluering sker løbende og på forskellig vis.

Vi evaluerer eleverne på skole/hjemsamtalerne via samtale om elevplanerne, på teammøder, via test samt daglige evalueringer i forskellige situationer. Hvis eleverne kan, evaluerer vi sammen med dem.

Vi giver hinanden sparring på teammøderne og gennem feedback i dagligdagen. Vi har også mulighed for at få supervision af forskellige fagpersoner.

Undervisningsmateriale henter vi forskellige steder gennem dels internetbaserede læringsportaler, fysiske bøger og kopieret materiale, konkreter samt selvfremstillede materialer. På den måde kan vi tilgodese den enkelte elevs behov i forhold til nærmeste udviklingszone.

 

 

 1. Trivsel

 

God trivsel er afgørende for at kunne lære og for at kunne udvikle sig som menneske.

Vi arbejder på, at alle elever skal være glade for at komme i skole

 

For at styrke elevernes trivsel arbejder medarbejderne målrettet med at:

 • Eleverne møder en dagligdag som er kendt, tryg, struktureret og udviklende, hvor de voksne påtager sig ansvaret for, at krav og forventninger så vidt muligt afstemmes med den enkelte elevs dagsform.

 • Skabe muligheder for, at eleverne kan indgå i fællesskaber, hvor der opbygges gode relationer, spændende læring og livsglæde. 

Eleverne gennem mange daglige situationer så vidt muligt lærer at tage ansvar for at deltage meningsfuldt i fællesskaber og invitere andre

 

 1. Forældresamarbejdet

En stor forudsætning for, at arbejdet med eleverne i Team V lykkes er et respektfuldt, anerkendende og tæt skole/hjemsamarbejde. Det vægter vi højt.

Dagligt er vi i dialog med forældrene gennem kontaktbog, MD, Aula, telefon og sms, hvor vi og forældrene orienterer hinanden om forhold og oplevelser, som har betydning for eleverne.

Alle forældre får et login til Aula og her vil man kunne orientere sig om, hvad der sker i gruppen af stort og småt. Mange grupper kommunikerer også via Facebook eller Instagram flere gange om ugen. Her lægges løbende billeder op fra elevernes skoledag, i lukkede grupper.

Det er også altid muligt at kontakte hinanden telefonisk, hvis der er ting, som det er lettere at tale sammen om. Forældre kan altid bede om at blive ringet op af en lærer eller pædagog i løbet af dagen

I begyndelsen af skoleåret holder vi fælles forældremøder i de enkelte grupper. Indholdet på disse møder kan f.eks. være gennemgang af årsplaner og arrangementer, snak om gruppen generelt samt aftaler om f.eks. gruppekasse, fødselsdage eller regler af forskellig slags.

I såvel efterår som forår holder vi skole/hjemsamtaler, hvor elevens trivsel og udvikling samt målsætning er på dagsordenen på baggrund af den skriftlige elevplan.

Hen over året afholder vi forskellige arrangementer, hvor forældrene inviteres til at se, hvad eleverne har arbejdet med f.eks. til jul, emneuge og kunst uge.

Endelig er forældrene altid velkomne til at kontakte ledelsen, hvis der noget I ønsker at drøfte med os.

Team V har en repræsentant i Espergærde Skoles bestyrelse.

 

 1. Fys- og ergoterapien

Terapien i Team V består af to fysioterapeuter og to ergoterapeuter. Terapeuterne tilbyder primært vedligeholdende træning, men varetager også undervisningsrelateret træning, rådgivning og vejledning samt genoptræningsplaner. I tæt samarbejde med lærer, pædagoger og forældre tilbydes barnet terapeutisk undersøgelse og observation og ved behov et planlagt forløb og/eller rådgivning. Terapeuterne deltager i tværfaglige statusmøder to gange om året og arbejder i tæt samarbejde med personalet på skolen og forældre. Vi deltager gerne ved kontrol på hospitalet, hvis der er behov for dette. Derover har terapeuterne løbende kontakt med kommunens sagsbehandlere, visitatorer og hospitaler. 

 

 1. Logopædisk tilbud i Team V

 

I Team V arbejder Logopæderne med at udvikle den enkelte elevs kommunikation. Der er fokus på både samspil, sprogforståelse og sprogproduktion herunder ordforråd og udtale.

Når eleven starter i Team V foretages en sproglig udredning for at vurdere behovet for taleundervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte elevs behov. Der arbejdes især på at støtte elevens måde at udtrykke sig på og indgå i samspil og kommunikation med andre, da dette er afgørende for videre sprogudvikling. For at støtte elevens sprogudvikling og kommunikation bruger vi totalkommunikation. Undervisningen foregår både individuelt, i grupper og ude i klasserne. Dertil tilbyder logopæderne rådgivning og vejledning til både klassens personale og forældre. Det gøres for at sikre en fælles indsats, så elevens sprog udvikles både i klassen og hjemmet.

En del af skolens elever anvender alternativ og supplerende kommunikation (ASK). Logopæderne samarbejder også her med forældre og skolens øvrige personale mht. udvikling og anvendelse af visuelle symboler, Tegn til Tale, talecomputere og kommunikationsbøger.

Logopædernes centrale rolle er at være stifindere i den enkelte elevs kommunikation. I denne proces er input fra hele netværket omkring barnet essentielt. Der foretages løbende evaluerende sproglige undersøgelser gennem elevens skolegang.

Der er i øjeblikket tilknyttet 3 logopæder til Team V. Logopæderne i Team V er alle ansat på Kommunikationscentret i Hillerød, hvor de løbende har mulighed for sparring og faglig opdatering.